Regulamin

Korzystanie z serwisu jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.
1. Postanowienia ogólne.
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Właściciel - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem http://strefa-beki.pl
2. Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.
3. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
4. Konto - dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie.
5. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
6. Serwis - portal strefa-beki.pl , dostępny pod adresem http://strefa-beki.pl
7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
8. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu
9. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
2. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.
1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
1. umieszczania zdjęć/filmów lub zdjęć z podpisami,
2. udostępniać i oceniać zdjęcia/filmy z użyciem swojego profilu na portalu Facebook,
3. pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć,
4. brać udział w organizowanych konkursach.
2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter całkowicie darmowy.
3. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
4. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.
3. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności. 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
1. połączenie z siecią Internet,
2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
3. konto poczty e-mail.
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
7. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
8. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
9. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
10. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
11. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
12. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
14. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników
15. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.
19. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
4. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.
1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
6. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta wysyłając wiadomość na email strefabeki.pl@gmail.com z prośbą usunięcia konta z adresu email na który konto zostało zarejestrowane.
7. Właściciel zastrzega sobie możliwość nie opublikowania materiałów dodanych przez użytkownika bez podawania przyczyny.
8. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.
5. Reklamacje.
1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: strefabeki.pl@gmail.com lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem http://www.strefa-beki.pl/contact.php
Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (login oraz adres e-mail). 3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.
6. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.
7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
6. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję.
2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: strefabeki.pl@gmail.com.
3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w pkt. II ppkt. 2.
4. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również ewentualnie imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
5. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.
6. Firma hostingowa z usług, której korzysta Serwis w ramach wykupionej usługi hostingowej zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
7. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
8. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
9. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
10. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego dodania.
11. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
12. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
13. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu.
14. Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
7. Przepisy końcowe.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2015 r.
2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym http://www.strefa-beki.pl/rules.php
3. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem http://www.strefa-beki.pl/rules.php
4. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
Logowanie w serwisie strefa-beki.pl jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2014 roku.
Ustalenia:
Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu za pomocą konta na portalu Facebook. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików)
Usługodawca - Właściciel serwisu strefa-beki.pl
Usługa - Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.
Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie oraz udostępnianie Treści pod adresem www.strefa-beki.pl , za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa poprzez Usługodawcę.
Komentarz - opinia wyrażona w formie pisemnej oraz multimedialnej poprzez użytkownika serwisu strefa-beki.pl. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym wiadomości od Właściciela portalu w tym także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu. Wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przeze mnie w portalu, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i treści reklamowych od Właściciela portalu na podany przeze mnie przy rejestracji adres e-mail. Wyrażam zgodę na korzystanie, przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela portalu w wszelkich wpisów, charakterystyk umieszczonych przeze mnie w portalu.
Właściciel serwisu strefa-beki.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie treśći udostępniane przez użytkownika w serwisie strefa-beki.pl. Odpowiedzialność tę ponosi Użytkownik.
- awarie infrastruktury telekomunikacjyjnej, której świadczenia i usługi niezbędne są dokorzystania z serwisu strefa-beki.pl
- błędy w skrypcie serwisu, błędy w bazie danych aczkolwiek po ich zgłoszeniu usługodawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań aby błędy naprawić/usunąć.
- zastrzega sobie prawo do:
* do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
* opóźnień w publikacji oraz zaniechania publikacji treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny.
* usunięcia dowolnych treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny
* usunięcia lub zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny
* zaprzestania świadczenia usługi, po wcześniejszym poinformowaniu o tym użytkowników minimum 10dni roboczych na stronie głównej serwisu lub drogą elektroniczną (e-mail).
* zaprzestania świadczenia usługi (także permanentnie) bez podania przyczyny jeżeli jej świadczenie zostanie utrudnione lub zaprzestane przez działanie Siły Wyższej oraz siły Trzeciej (Siły natury, osoby trzecie działające na szkodę serwisu itp ).
* wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie dowolnym przy jednoczesnym poinformowaniu o nich uzytkowników serwisu.
* zobowiązuje się usuwać treści naruszające prawo (w tym prawa autorskie) lub/i uprzednio zgłaszać lub/i udostępniać te treści odpowiednim organom, które mają odpowiednie uprawnienia do ich przejęcia.
* zobowiązuje się udostępnić wszelkie dane użytkownika, organom uprawnionym do przejęcia danych bez informowania o tym danego użytkownika.

Polityka plików cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.


Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie : Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz : Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania : Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies" : Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Safari